หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,093 "ป่า" ในเมือง กับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

"ป่า" ในเมือง กับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 30/03/2560 19:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 917 PRINT

"ป่า" ในเมือง กับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

     ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๖) ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและซึ่งให้ความสำคัญในการเพิ่ม“ป่า” และพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ     
     และเพื่อเป็นการให้ความรู้ เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าในสังคมเมือง ให้กับประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกันจัดงานเสวนา ในหัวข้อ “ป่า ในเมือง กับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี นายวิจารบ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ป่า ในเมือง กับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และมีนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในงานเสวนาฯ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง