หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,281 กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560

กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 06/02/2560 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 1032 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 (สำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น GreenOffice 2560) คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเวลา 09.45 – 10.15 น. กำหนดการรับโล่ในพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมาก (G เงิน) และระดับดี (G ทองแดง)