หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,263 สส.จัดสัมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส.จัดสัมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 08/09/2559 14:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 630 PRINT

สส.จัดสัมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเิดการสัมมนา ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง