หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,498 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหาคม ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหาคม ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 31/08/2559 16:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 709 PRINT

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหาคม ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ

กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหาคม ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามแผนบูรณาการ 3 แผน ได้แก่ 1. แผนบูรณาการป่าไม้-หมอกครับ 2. แผนบูรณาการการจัดการขยะ 3. แผนบูรณาการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผอ./เจ้าหน้าที่ ของ สำนัก/ศูนย์/กองั จำนวนประมาณ 60 ท่าน โดยมีวิทยากรกระบวนการ อาจารย์ ดร.เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา และได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง