หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,289 ประชาสัมพันธ์จุลสาร กพร. สส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559)

ประชาสัมพันธ์จุลสาร กพร. สส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 12/07/2559 09:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 480 PRINT

การพัฒนาระบบราชการ สส.

          การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 
         
          ในเล่มนี้มีเนื้อหา ดังนี้
  • การพัฒนาระบบราชการ สส.
  • สาระน่ารู้
  • ปฏิทินข่าวกิจกรรม