หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,260 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 05/07/2559 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 639 PRINT

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดุสิตาโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้หลักการทำงานการมีส่วนร่วม โดยการสร้างอาสาสมัคร มีการใช้งานอาสาสมัคร และรักษาความเป็นอาสาสมัคร ซึ่งการรักษาความเป็นอาสาสมัครนั้นยากยิ่งกว่าการสร้างอาสาสมัคร เราทุกคนต้องรักษาอาสาสมัครที่มีความมุ่งมั่นให้อยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีนายเกียรติยศ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครของหน่วยงานในการเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
          กิจกรรมประกอบไปด้วย เวทีการเรียนรู้บทบาทการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด การเรียนรู้คุณค่าความสำคัญของการเป็นอาสาสมัครชุมชน การสื่อสารบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ และ ผศ.อนุชา เพียรชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง