หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,746 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 21/05/2559 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 794 PRINT

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดทำแผนบูรณาการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2560 ใน 3 แผนบูรณาการ ได้แก่
        1. แผนบูรณาการขยะ
        2. แผนบูรณาการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        3. แผนบูรณาการป่าไม้หมอกควัน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานบูรณาการปี พ.ศ.2558-2559 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบูรณาการ
        โดยมีผู้เข้ารว่มประชุมจาก สำนัก/ศูนย์/กอง/สถาบัน ในกรมฯ จำนวน 80 คน และได้รับเกียรติจากนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง