หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,396 มาตรา 7

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - มาตรา 7
มาตรา 7
โครงสร้างและการจัดองค์กร
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เวลาทาการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม