หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 884 ความเป็นมา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ความเป็นมา

 

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

           ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นการเฉพาะ พร้อมนี้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการนำข้อมูลข่าวตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ โดยในปีพ.ศ. 2541 ได้พิจารณายกร่างระเบียบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร(กกข.) ประกอบด้วย รอง อสส. ซึ่ง อสส. มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ประสานงานภายในที่กองแต่งตั้งกองละ 1คน เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่นิติกร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในปี พ.ศ.2547 ได้มีการจัดสถานที่เพื่อตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอย่างเป็นทางการ ณ ห้องสมุด ชั้น2 ศูนย์บริการสารสนเทศ เพื่อรองรับการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
          ต่อมาเดือนตุลาคม พ.ศ .2549 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการประชาชน (เดิมชื่อศูนย์บริการสารสนเทศ) ต้อง ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้ยกร่างระเบียบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ทดแทนระเบียบฯเดิม (พ.ศ. 2541) พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไข การ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร (กกข. ) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ พ.ศ. 2550 โดยแต่งตั้งรอง อสส. ซึ่งเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยสำนัก/ศูนย์/กอง เป็นกรรมการ โดยเพิ่มผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ