หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,247 การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานไว้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนเข้าตรวจดู
     2. จัดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนตรวจดู เช่น แผนงาน โครงการ และ งบประจำปี รายจ่ายประจำปี รวมทั้งประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา 
     3. จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะรายทั้งที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และที่จัดเก็บโดยสำนักหรือกอง ได้แก่ 
          1) สื่อเผยแพร่ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2) ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
          3) หนังสือหรือเอกสารสำหรับทำสำเนา