หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน >> ระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน >> จำนวนผู้เข้าชม: 5,492 ประกาศรางวัล

ระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ประกาศรางวัล

รายการรางวัล :

ลำดับ ปี ประเภท ชื่อเทศบาล จังหวัด ประเภทรางวัล
1 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านสาง พะเยา ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
2 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
3 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ตาคลี นครสวรรค์ ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
4 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ฉมัน จันทบุรี ชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
5 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เวียงเทิง เชียงราย ชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
6 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.อุดรธานี อุดรธานี ชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
7 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กลางเวียง น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
8 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านสาง พะเยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
9 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
10 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
11 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ตาคลี นครสวรรค์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
12 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.น่าน น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
13 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ชะมาย นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
14 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางเหรียง สงขลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
15 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
16 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ สงขลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
17 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
18 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทม.วังสะพุง เลย รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
19 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กำแพง สตูล รองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
20 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.คลองขุด สตูล รองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
21 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.โนนดินแดง บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
22 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.แสนสุข อุบลราชธานี รองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
23 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กุฎโง้ง ชลบุรี ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
24 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.จองถนน พัทลุง ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
25 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
26 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ปลายพระยา กระบี่ ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
27 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
28 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ศรีธาตุ อุดรธานี ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
29 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.สิเกา ตรัง ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
30 2559 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองบัวใต้ ตาก ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
31 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทต.หินกอง สระบุรี ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
32 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.รังสิต ปทุมธานี ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
33 2559 เทศบาลขนาดกลาง ทม.กันตัง ตรัง ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
34 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
35 2559 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.เขลางค์นคร ลำปาง ชมเชย เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
36 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เกาะคา ลำปาง ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
37 2558 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน เชียงราย ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
38 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.กระบี่ กระบี่ ชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
39 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กลางเวียง น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
40 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ไชยปราการ เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
41 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.โนนดินแดง บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
42 2558 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
43 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
44 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทม.วังสะพุง เลย รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
45 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กุดจิก นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
46 2558 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.จองถนน พัทลุง รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
47 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
48 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ยะลา ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
49 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.สกลนคร สกลนคร รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
50 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.เขลางค์นคร ลำปาง รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
51 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
52 2558 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แม่ท่าช้าง เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
53 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.น้ำแพร่พัฒนา เชียงใหม่ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
54 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.มาบอำมฤต ชุมพร ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
55 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ศรีธาตุ อุดรธานี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
56 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทต.สอง แพร่ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
57 2558 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ชุมเห็ด บุรีรัมย์ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
58 2558 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ป่าตอง ภูเก็ต ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
59 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เรณูนคร นครพนม ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
60 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.กระบี่ กระบี่ ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
61 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พนัสนิคม ชลบุรี ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
62 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กำแพง สตูล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
63 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.งิม พะเยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
64 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองบัว กาญจนบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
65 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.เชียงราย เชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
66 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ยะลา ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
67 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พิจิตร พิจิตร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
68 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.วังสะพุง เลย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
69 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สีคิ้ว นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
70 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เขาพระงาม ลพบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
71 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ด่านซ้าย เลย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
72 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ลานกระบือ กำแพงเพชร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
73 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.วังผาง ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
74 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองเต็ง บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
75 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ลำปาง ลำปาง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
76 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.อุดรธานี อุดรธานี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
77 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ชนแดน เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
78 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางพระ ชลบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
79 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางเลน นครปฐม รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
80 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองล่อง ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
81 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
82 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ตาคลี นครสวรรค์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
83 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา ชมเชย ระดับประเทศ
84 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.พนม สุราษฎร์ธานี ชมเชย ระดับประเทศ
85 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แสนสุข อุบลราชธานี ชมเชย ระดับประเทศ
86 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองแฝก เชียงใหม่ ชมเชย ระดับประเทศ
87 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.นครปฐม นครปฐม ชมเชย ระดับประเทศ
88 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ชมเชย ระดับประเทศ
89 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก ชมเชย ระดับประเทศ
90 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.รังสิต ปทุมธานี ชมเชย ระดับประเทศ
91 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ชมเชย ระดับประเทศ
92 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.กะทู้ ภูเก็ต ชมเชย ระดับประเทศ
93 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ชมเชย ระดับประเทศ
94 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชมเชย ระดับประเทศ
95 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.บ้านบึง ชลบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
96 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ป่าตอง ภูเก็ต ชมเชย ระดับประเทศ
97 2555 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองเต็ง บุรีรัมย์ ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
98 2555 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.เชียงราย เชียงราย ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
99 2555 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พิจิตร พิจิตร ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
100 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ร่องคำ กาฬสินธุ์ ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
101 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
102 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
103 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ด่านซ้าย เลย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
104 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.บ้านไผ่ ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
105 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ศรีราชา ชลบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
106 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สีคิ้ว นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
107 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กำแพงเพชร สงขลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
108 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.งิม พะเยา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
109 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.พนา อำนาจเจริญ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
110 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ลวงเหนือ เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
111 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
112 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พนัสนิคม ชลบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
113 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แม่หล่าย แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
114 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.วังสะพุง เลย รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
115 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองขาว กาญจนบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
116 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
117 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.เชียงราย เชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
118 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ยะลา ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
119 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ตาคลี นครสวรรค์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
120 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
121 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.วารินชำราบ อุบลราชธานี รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ
122 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กำแพง สตูล ชมเชย ระดับประเทศ
123 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เกาะคา ลำปาง ชมเชย ระดับประเทศ
124 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ช้างเผือก เชียงใหม่ ชมเชย ระดับประเทศ
125 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ต้นธง ลำพูน ชมเชย ระดับประเทศ
126 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ท่าตูม สุรินทร์ ชมเชย ระดับประเทศ
127 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ท่ามะเดื่อ พัทลุง ชมเชย ระดับประเทศ
128 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ท่าลี่ เลย ชมเชย ระดับประเทศ
129 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางพระ ชลบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
130 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านปิน แพร่ ชมเชย ระดับประเทศ
131 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ประทาย นครราชสีมา ชมเชย ระดับประเทศ
132 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.แพรกษา สมุทรปราการ ชมเชย ระดับประเทศ
133 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แม่ระมาด ตาก ชมเชย ระดับประเทศ
134 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.รำมะสัก อ่างทอง ชมเชย ระดับประเทศ
135 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เวียงเชียงแสน เชียงราย ชมเชย ระดับประเทศ
136 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เวียงเทิง เชียงราย ชมเชย ระดับประเทศ
137 2552 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แสนสุข อุบลราชธานี ชมเชย ระดับประเทศ
138 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.หนองเรือ ขอนแก่น ชมเชย ระดับประเทศ
139 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ห้วยยอด ตรัง ชมเชย ระดับประเทศ
140 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.นนทบุรี นนทบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
141 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
142 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ลำปาง ลำปาง ชมเชย ระดับประเทศ
143 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชมเชย ระดับประเทศ
144 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.กระทู้ ภูเก็ต ชมเชย ระดับประเทศ
145 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ชมเชย ระดับประเทศ
146 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชมเชย ระดับประเทศ
147 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ ชมเชย ระดับประเทศ
148 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พิจิตร พิจิตร ชมเชย ระดับประเทศ
149 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.รังสิต ปทุมธานี ชมเชย ระดับประเทศ
150 2552 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชมเชย ระดับประเทศ
151 2552 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ชมเชย ระดับประเทศ
152 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ดงเจน พะเยา ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
153 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.อุโมงค์ ลำพูน ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
154 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ตรัง ตรัง ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
155 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ร่องคำ กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
156 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.อุดรธานี อุดรธานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
157 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ท่าข้าม สุราษฏณ์ธานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
158 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.กำแพง สตูล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
159 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านฝาง ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
160 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เมืองแกลง ระยอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
161 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.หนองขาว กาญจนบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
162 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.อากาศอำนวย สกลนคร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
163 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ปัตตานี ปัตตานี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
164 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทม.แพร่ แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
165 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ศรีราชา ชลบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
166 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ
167 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เขาบางแกรก อุทัยธานี ชมเชย ระดับประเทศ
168 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.ไชยปราการ เชียงใหม่ ชมเชย ระดับประเทศ
169 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางตะบูน เพชรบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
170 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.บางพระ ชลบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
171 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บุญเรือง เชียงราย ชมเชย ระดับประเทศ
172 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.พังโคน สกลนคร ชมเชย ระดับประเทศ
173 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ ชมเชย ระดับประเทศ
174 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.สรรพยา ชัยนาท ชมเชย ระดับประเทศ
175 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทต.สังขะ สุรินทร์ ชมเชย ระดับประเทศ
176 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.สูงเม่น แพร่ ชมเชย ระดับประเทศ
177 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ชมเชย ระดับประเทศ
178 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.เชียงราย เชียงราย ชมเชย ระดับประเทศ
179 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ลำปาง ลำปาง ชมเชย ระดับประเทศ
180 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.สงขลา สงขลา ชมเชย ระดับประเทศ
181 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทน.สนั่นรักษ์ ปทุมธานี ชมเชย ระดับประเทศ
182 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พนัสนิคม ชลบุรี ชมเชย ระดับประเทศ
183 2550 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ชมเชย ระดับประเทศ
184 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ท่ามะเดื่อ พัทลุง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
185 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บางกะจะ จันทบุรี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
186 2550 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.มะกอกเหนือ พัทลุง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
187 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทต.แหลมฉบัง ชลบุรี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
188 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.นนทบุรี นนทบุรี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
189 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
190 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.ชลบุรี ชลบุรี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
191 2550 เทศบาลขนาดใหญ่ ทม.รังสิต ปทุมธานี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
192 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เมืองแกลง ระยอง ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
193 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.สงขลา สงขลา ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
194 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.พิจิตร พิจิตร ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ
195 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.กะทู้ ภูเก็ต ดีเด่นระดับประเทศ
196 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.บ้านแก่ง อุตรดิตถ์ ดีเด่นระดับประเทศ
197 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.สำโรงทาบ สุรินทร์ ดีเด่นระดับประเทศ
198 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.แหลมฉบัง ชลบุรี ดีเด่นระดับประเทศ
199 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ดีเด่นระดับประเทศ
200 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.เชียงราย เชียงราย ดีเด่นระดับประเทศ
201 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ตรัง ตรัง ดีเด่นระดับประเทศ
202 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก ดีเด่นระดับประเทศ
203 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ดีเด่นระดับประเทศ
204 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ดีเด่นระดับประเทศ
205 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ดีเด่นระดับประเทศ
206 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ดีเด่นระดับประเทศ
207 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.กำแพง สตูล ดีเด่นระดับภาค
208 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ช้างเผือก เชียงใหม่ ดีเด่นระดับภาค
209 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.ธรรมศาลา นครปฐม ดีเด่นระดับภาค
210 2547 เทศบาลขนาดเล็ก ทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ ดีเด่นระดับภาค
211 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ดีเด่นระดับภาค
212 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ดีเด่นระดับภาค
213 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ สงขลา ดีเด่นระดับภาค
214 2547 เทศบาลขนาดใหญ่ ทน.อุดรธานี อุดรธานี ดีเด่นระดับภาค
215 2547 เทศบาลขนาดกลาง ทม.สุรินทร์ สุรินทร์ ดีเด่นระดับภาค