หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน >> ระบบ LA21 & Green City >> จำนวนผู้เข้าชม: 11,522 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบ LA21 & Green City - ดาวน์โหลดเอกสาร
Local Agenda 21

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว (Local Agenda 21; LA 21)

ใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ผังการขับเคลื่อน....LA21 ปี 2559
ผังการขับเคลื่อน....LA21 ปี 2559
เส้นทางการดำเนินงาน LA 21 สู่ระบบ Fast Track
เส้นทางการดำเนินงาน LA 21 สู่ระบบ Fast Track
fast track แบบประเมิน1 LA 21 อปท.- 59
fast track แบบประเมิน1 LA 21 อปท.- 59
fast track แบบประเมิน2 LA 21 อปท.- 59
fast track แบบประเมิน2 LA 21 อปท.- 59
คู่มือการนิเทศ และติดตามงาน
การส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน (LA 21) โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว
พื้นที่ LA21 พ.ศ. 2543-2562

พื้นที่ในโครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 2560

Roadmap เมืองไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2560-2579

Roadmap เมืองไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2560-2579

RoadMap 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

RoadMap 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

แบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

แบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) โดยการประเมินตนเอง ฺBy อาจารย์เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคี และพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคี และพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตต้ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เอกสารประกอบการประชุม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว"

เอกสารประกอบการประชุม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว และประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดสกลนคร

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว และประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร

ใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)