หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,249 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2559

บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card - แนวทางการดำเนินงาน ปี 2559

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่องความร่วมมือ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card)
ในปี 2559

1. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูล Green Mobile Application ให้สามารถรวบรวมข้อมูล
การซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์กลับคืนให้แก่ผู้บริโภคได้
2. การขยายเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมหารือรูปแบบความร่วมมือและข้อกำหนด
ในการเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นขยายขอบข่ายการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
3. การสร้างมาตรการและแรงจูงใจ โดยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เช่น การจัดทำ Green Store Activity การจัดการประกวด Consume With Care Award
4. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น