หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,527 ความเป็นมา

บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card - ความเป็นมา

 

โครงการนำร่องความร่วมมือ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card)

          โครงการบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริม การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงแรกเป็นการพัฒนาบัตรสะสมคะแนนในรูปแบบบัตรสมาชิก (Green Member Card) ซึ่งเป็น Green Card Application สำหรับซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อมีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคและเครือข่ายแนวร่วมมากขึ้น จึงจะพัฒนาให้เป็นในรูปแบบของบัตรที่ใช้แทนเงินสดได้ เช่น บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การใช้บัตรสะสมคะแนนในรูปแบบของ Green Card Application เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการนำร่องความร่วมมือ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ขึ้น