หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,738 ความเป็นมา

โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) - ความเป็นมา

ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาภายใต้การทำงานของคณะกรรมการเทคนิคและการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ ซึ่งระบบรับรองนี้ได้ผ่านความคิดเห็นร่างเกณฑ์ฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมด้วย โดย ได้มีการลงนามความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ