หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> ทะเบียนผู้ทวนสอบ >> จำนวนผู้เข้าชม: 469 Upcycle Process Consultans

ทะเบียนผู้ทวนสอบ - Upcycle Process Consultans

 

รายชื่อที่ปรึกษากระบวนการอัพไซเคิล

          รายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในกระบวนการอัพไซเคิลของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล และ นิติบุคคล มีการแนะนำผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาในการรับรองกระบวนการอัพไซเคิลของผลิตภัณฑ์