หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 609 UCF-2016-0027

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0027

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-027
ผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าวอัพไซเคิล (Upcycle Rice Straw Paper)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-027
ผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าวอัพไซเคิล (Upcycle Rice Straw Paper)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ตารางเมตร
หน่วยงานผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทยแฟคทอรี่ บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอ แมทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทร 081-899-0394
เจ้าของ/ผู้ประสานงาน : คุณจารุวรรณ คำเมือง
fangthaifactory@gmail.com 081-899-0394
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 0.67 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 2.36 kgCO2eq.q.