หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 402 UCF-2016-0013

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0013

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-013
ผลิตภัณฑ์ : เส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย 65:35

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-013
ผลิตภัณฑ์ : เส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย 65:35
หน่วยวิเคราะห์ : 1 กิโลกรัม (น้ำหนักเส้นด้าย 1 กิโลกรัม/หลอดด้าย)
ผู้ผลิต : บริษัทไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด 99 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 1.14 KgCO2eq.