หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 378 UCF-2016-001

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-001

ผลิตภัณฑ์ : กระดาษบุผนังลายตาราง (Cross Wallpaper)

  • รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-001 
  • ผลิตภัณฑ์ : กระดาษบุผนังลายตาราง (Cross Wallpaper)
  • หน่วยวิเคราะห์ : ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร  (น้ำหนัก 0.14 กิโลกรัมต่อแผ่น)
  • บริษัท : กลุ่มอาชีพผู้ผลิตกระดาษสาสาหลวง เลขที่ 126/1 หมู่ที่ 3 บ้านปากพวก ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
  • โทรศัพท์ : 088 412 3168
  • ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 25.2 gCO2eq.