หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> ดาวน์โหลดเอกสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 286 หนังสือข้อกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร - หนังสือข้อกำหนด
ข้อกำหนด Upcycle Carbon Footprint
ข้อกำหนดระบบรับรองและฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉบับภาษาไทย)