หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G RELIGION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,321 Download

G RELIGION - Download
รายงานสรุปประเมินวัด2560

เอกสารสรุปการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน2560

รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ปี 2560
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน2560

รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ปี 2560
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บัตรเชิญร่วมงาน

รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ปี 2560
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สูจิบัตรงาน แผ่นที่ 1

สูจิบัตรหน้าที่ 1
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงานโครงการ
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำกล่าวเปิดพิธีการ

คำกล่าวเปิด
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการและกำหนดการ

โครงการและกำหนดการ
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นการให้สัมภาษณ์

ประเด็นการให้สัมภาษณ์
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผ่นพับวัด

แผ่นพับ
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

เอกสารประกอบการมอบโล่รางวัล

เอกสารประกอบการมอบโล่รางวัล

โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารสรุปการประชุมมอบโล่รางวัล

เอกสารสรุปการประชุมมอบโล่รางวัล
โดย กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน