หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G RELIGION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,009 รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ฯ 2560

G RELIGION - รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ฯ 2560

 รายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2560

ระดับดีเยี่ยม 22 วัด
1 วัดสันป่ายาง  ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
2 แม่คาววัง  ตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
3 วัดร้องหลอด  ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
4 วัดเชียงหมั้น  ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง
5 วัดกู่คำน้อย  ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง
6 วัดบ้านร้อง  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง
7 วัดวังหิน  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
8 วัดเขาทอง  ตำบลเขาทอง  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์
9 วัดเกษมศานติ์  ตำบลบางประมุง  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์
10 วัดโพธาราม พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
11 วัดประชาสรรค์  ตำบลสุขสำราญ  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์
12 วัดจิกลาด  ตำบลหนองตางู  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์
13 วัดบ้านกร่าง  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
14 วัดช่างเหล็ก  ตำบลช่างเหล็ก  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 วัดตึก  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 วัดนาคำ  ตำบลนาคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
17 วัดนาถวนาราม  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
18 วัดสระตอง  ตำบลสายออ  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
19 วัดนาใหญ่  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
20 วัดเขาตะแบก  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
21 วัดบ้านในบน  ตำบลสระสี่เหลี่ยม  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
22 วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
ระดับดีมาก  25 วัด
1 วัดสันชุม  ตำบลเชียงเคี่ยน  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
2 วัดบุญเรือง  ตำบลป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
3 วัดดอยงาม  ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย
4 วัดล้อมแรด  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
5 วัดสระสี่เหลี่ยม  ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
6 วัดโพธิ์หนองยาว  ตำบลไผ่สิงห์  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์
7 วัดหนองกระดูกเนื้อ  ตำบลหนองนมวัว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์
8 วัดพนมเศษเหนือ  ตำบลพนมวิเศษ  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
9 วัดจำปี  ตำบลสนามคลี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
10 วัดบางขวาก  ตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
11 วัดศรีเฉลิมเขต  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
12 วัดหนองวัลย์เปรียง  ตำบลทุ่งคอก  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
13 วัดพระแก้ว  ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
14 วัดโคกดอกไม้  ตำบลดงคอน  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
15 วัดพิชัยสงคราม  ตำบลกะมัง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านกง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
17 วัดโพนเลา  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น
18 วัดมรรคผดุงศรี  ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
19 วัดนายมวนาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น
20 วัดป่าศิริวันวนาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
21 วัดสุทธจินดาวรวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
22 วัดประมวลราษฎร์  ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
23 วัดตะเคียนทอง  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
24 วัดอุทกเขปสีมาราม  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
25 วัดหนองรี  ตำบลหนองรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
ระดับดี 33 วัด
1 วัดบ้านดู่  ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
2 วัดสันป่าก่อ  ตำบลดอยลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
3 วัดอรัญญวิเวกคีรี  ตำบลเวียง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
4 วัดปลายนาหลวง  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
5 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
6 วัดหยอ (หนองไผ่ล้อม)  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
7 วัดแสงดาว  ตำบลปากโทก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
8 วัดเทพสุทธาวาส  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
9 วัดวังซ่าน  ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์
10 วัดเขาดินเหนือ  ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์
11 วัดไพศาลี  ตำบลไพศาลี  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์
12 วัดแค  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
13 วัดไผ่โรงวัว  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
14 วัดหัวตะพาน  ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
15 วัดไผ่ล้อม  ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
16 วัดกล้วย  ตำบลหอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 วัดหน้าต่างนอก  ตำบลหน้าไม้  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 วัดกระแซง  ตำบลกระแซง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 วัดศรีจันทร์  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
21 วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
22 วัดบึง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
23 วัดศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
24 วัดมะเกลือใหม่  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
25 วัดจังหรีด  ตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
26 วัดปางแก  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
27 วัดหนองคู  ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
28 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
29 วัดหนองลำดวนพรมศรี  ตำบลท่าบุญมี  อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี
30 วัดกุมภีลบรรพต  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
31 วัดปากบารา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
32 วัดนิคมพัฒนาราม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
33 วัดทุ่งนางแก้ว  ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล