หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> ระบบรับรองผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G-Upcycle) >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 603 รายงานสรุปจำนวนฉลาก

รายงาน - รายงานสรุปจำนวนฉลาก

G Upcycling รวมทั้งสิ้น 56 ฉลาก

ประเภทฉลาก ปี จำนวน
G Bronze 2560 19
รวม 19
G Silver 2560 7
2558 1
รวม 8
G Gold 2560 29
รวม 29
รวมทั้งสิ้น 56