หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G UPCYCLE >> จำนวนผู้เข้าชม: 586 Gold GUpcycle

G UPCYCLE - Gold GUpcycle

 


ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ G-Upcycle

 

 

ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 022985653 
ผู้ประสานโครงการ นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์ Email : seezaa@gmail.com