หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,134 รายงานสรุปจำนวนฉลาก

รายงาน - รายงานสรุปจำนวนฉลาก

G Office รวมทั้งสิ้น 56 ฉลาก

ประเภทฉลาก ปี จำนวน
G ทองแดง 2561 1
2560 20
รวม 21
G เงิน 2560 24
รวม 24
G ทอง 2561 1
2560 10
รวม 11
รวมทั้งสิ้น 56