หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> REO GO GREEN >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,057 TOR-GreenProduction

REO GO GREEN - TOR-GreenProduction

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยสถานประกอบการ 4 กลุ่ม ได้แก่
1) สิ่งทอและแปรรูป
2) ไม้และจักสาน
3) เซรามิก ศิลาดล
4) สบู่

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
สถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ OTOP 3 ดาวขึ้นไป หรือตรานกยูงพระราชทาน หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือขึ้นทะเบียนเลขจดแจ้งสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง G-Green Production จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ซึ่งการรับรองยังไม่หมดอายุ

ขอบเขตการดำเนินงาน
1) จัดทำแผนงานโดยระบุกิจกรรมและเวลาตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด

2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์บริการวิชาการ (กรมส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานทดแทน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยที่มีการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Coaching และตรวจประเมินเบื้องต้นสถานประกอบการที่สมัครร่วมโครงการ

3) ชี้แจงเกณฑ์การผลิตให้กับคณะกรรมการและผู้ประกอบการ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 คน

4) รับสมัครสถานประกอบการตามคุณสมบัติข้อ 2
- กรณี สสภ. ดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ Green Production และ Green Office สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการใดโครงการหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 แห่ง รวมทั้ง 2 โครงการ ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง

5) จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ จำนวนสมาชิกแหล่งซื้อวัตถุดิบ สถานที่ผลิต กำลังการผลิต และเอกสารประกอบตามข้อ 2 เป็นต้น

6) เตรียมความพร้อม (coaching) สถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามเกณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด แนวทางการนำของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้ำ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญในการใช้ทรัพยากรหลักในกระบวนการผลิต (ตามแบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตซึ่ง สส.จัดเตรียมให้)

7) ตรวจประเมินเบื้องต้นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมี - คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยงาน
- เก็บตัวอย่างเส้นด้ายหรือชิ้นงานไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น เพื่อทดสอบหาปริมาณสาร Azo และปริมาณโลหะหนักที่เป็นอันตราย
- ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ระดับ G ทอง และ G เงิน โดยตรวจวิเคราะห์ pH COD และสี

8) จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 เล่ม และ digital file 1 ชุด โดยสรุปผลการดำเนินตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 พร้อมเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ

9) ร่วมให้ข้อมูลสำหรับสถานประกอบการที่ได้คะแนนระดับ G ทอง และ G เงิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๓ ลำดับแรก โดยคณะกรรมการระดับประเทศซึ่งแต่งตั้งโดย สส. จะลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อตรวจยืนยันผลการตรวจประเมินระดับ G ทอง และ G เงิน

หมายเหตุ :
1) กรณีตรวจพบสาร Azo ที่เป็นอันตราย และคุณภาพน้ำทิ้ง (pH COD และสี) ไม่ผ่านมาตรฐาน นั้น ให้ปรับสถานประกอบการเป็นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน G-Green Production
2) กรณีจัดประชุมในสถานที่เอกชน ให้พิจารณาโรงแรมที่ได้การรับรองตราสัญลักษณ์ G Hotel หรือการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก
3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิการดำเนินงานในพื้นที่ 11 จังหวัด ดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน สกลนคร หนองบัวลำภู สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ
4) สถานที่ส่งตรวจ Azo : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถานที่ส่งตรวจ โลหะหนัก : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง