หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> REO GO GREEN >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,557 TOR-GreenOffice

REO GO GREEN - TOR-GreenOffice

โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

1. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ เทศบาล สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นต้น
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ปี 2558 - 2560

 


2. ขอบเขตการดำเนินงาน

1) จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานโดยระบุกิจกรรมและเวลาตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด

การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ 


2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Coaching และตรวจประเมินเบื้องต้นสำนักงานที่สมัครร่วมโครงการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับพื้นที่


3) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบาล สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นต้น
กรณี สสภ. ดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ Green Production และ Green Office สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการใดโครงการหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 แห่ง รวมทั้ง 2 โครงการ ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง

ตัวอย่างหนังสือเชิญและเอกสารแนบ
แผ่นพับโครงการ
ใบสมัครโครงการสำนักงานสีเขียว
แบบประเมินเบื้องต้น

 


4) ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้กับคณะกรรมการและสำนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 คน  

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์
เอกสารประกอบการประชุม
ตัวอย่างไฟล์นำเสนอ
แบบรายงานผลการประชุม

5) สำนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบเอกสาร คัดเลือก คัดกรอง ความพร้อมในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

แบบฟอร์มการประเมินตนเองเบื้องต้น
ตย.ฟอร์มการประเมินตนเองเบื้องต้น

6) เตรียมความพร้อม (Coaching) ให้คำแนะนำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินโครงการ โดยให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ในเรื่องการจัดทำเอกสาร นโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

หนังสือแจ้งขออนุญาตเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่
หนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา
แบบฟอร์มผลการแนะนำเบื้องต้น
ตย.ฟอร์มผลการแนะนำเบื้องต้น

7) ตรวจประเมินเบื้องต้นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยงาน 

ตย.หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน
แบบฟอร์มลงทะเบียนคกก.และผู้เข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มการประเมินสำนักงาน
แบบฟอร์มบันทึกการใช้พลังงาน (สำหรับหน่วยงานที่สมัคร)
แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ (สำหรับหน่วยงานที่สมัคร)

8) จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 พร้อมเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ

ตย.รายงานผลการดำเนินงาน WORD
ตย.รายงานผลการดำเนินงาน Powerpoint
ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินระดับพื้นที่
ตารางสรุปผลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
ฐานข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการระดับพื้นที่

9) ร่วมให้ข้อมูลสำหรับสำนักงานที่ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในระดับพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป (ระดับ G ทอง) จะรับการตรวจประเมินอีกครั้ง โดยคณะกรรมการระดับประเทศซึ่งแต่งตั้งโดย สส. เพื่อยืนยันผลการตรวจประเมินในระดับ G ทอง