รายชื่อหน่วยงาน
แผนตรวจประเมินระดับพื้นที่
หน่วยงานสสภ. วันตรวจประเมิน ตารางตรวจประเมิน สถานะ
1.สสภ. 14

26 - 29 มิ.ย. 61
2 ก.ค. 61

รายละเอียดแนบ confirm
2.สสภ.11 28 - 29 มิ.ย. 61
2 - 5 มิ.ย. 61
รายละเอียดแนบ confirm
3.สสภ. 5 9 - 13 มิ.ย. 61 รายละเอียดแนบ