หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 473 การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม