หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 507 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

ความสำคัญและที่มา

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้สมัครเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นตัวอย่างในการดำเนินการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่น

แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

 

   
การบริหารจัดการองค์การ
(Organization Management)
การดำเนินงาน Green Office
   
การใช้พลังงานและทรัพยากร
(Energy and Resource)
การจัดการของเสีย
(Waste and Waste water Management)
   
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) การจัดซื้อและจัดจ้าง
(Green Procurement)
   

การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)