หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,121 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment

การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment

  • กำหนดจุดเครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงาน และให้แต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง ดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ในความรับผิดชอบ
  • กำหนดให้วิศวกรอาคารดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ การวัดความเข้มส่องสว่าง และระบบสำคัญภายในอาคาร
  • กำหนดให้แม่บ้านจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารตามข้อกำหนดการจ้างงาน
  • มีการกำหนดจุดสูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน
  • กำหนดให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียงและเหตุรำคาญต่อผู้ปฏิบัติงาน
  • จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม เพื่อดูแลพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร
  • กำหนดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจส่วนกลาง และมี ร้านค้าสวัสดิการสำหรับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและห้องสมุดสำหรับพักผ่อนและเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการ

จ้างบริการในการควบคุมสัตว์พาหะในอาคาร