หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 556 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

การจัดการของเสีย (Office Waste Management)

 • ปฎิบัติตามกฎหมายด้านการจัดการของเสีย
 • กำหนดเส้นทางการจัดการและลดการเกิดขยะ โดยใช้หลัก 3R
 • กำหนดในกิจกรรมลด/ละ/เลิก การใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟมภายในอาคาร ในนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มการใช้ถุงพลาสติกลดลง ไม่พบการใช้โฟมภายในอาคาร
 • กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสีย เพื่อบันทึกตรวจติดตามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กร

 

การจัดการน้ำเสียอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่อาคาร 24,622 ตารางเมตร ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการน้ำเสียอาคาร ดังนี้

 1. มาตรการและกิจกรรมเพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

ได้ติดตั้งและปรับปรุงระบบเซนเซอร์ ฟลัชวาวล์ ในห้องน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบลดลง

 • การติดตั้งระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ BAC

ระบบ BAC Biological Activated carbon พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำภายในอาคาร นำน้ำที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการรถน้ำต้นไม้บริเวณสวนนวัตกรรม,ห้องน้ำชาย และการล้างรถ

 • การจัดการกับเศษอาหารที่ต้นทาง

กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ทุกสำนักศูนย์กองจะต้องมีการคัดแยกปริมาณเศษอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ และลดความสกปรกในน้ำเสียก่อนบำบัด

 • การติดตั้งอุปกรณ์ระบบถังดักไขมัน บริเวณอ่างล้างภาชนะ

กำหนดให้ทุกจุดที่มีการล้างภาชนะจะต้องติดตั้งระบบถังดักไขมัน โดย แม่บ้านอาคารจะทำความสะอาดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 • การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 1. การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ได้ดำเนินการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดโปรยกรองแบบเติมอากาศ Fixed Film Aeration ควบคุมและดูแลระบบโดยฝ่ายช่างระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร  ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

 • เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ จำนวน 4 ครั้ง จาก จุดตรวจสอบคุณน้ำภาพน้ำทิ้ง 2 จุด ได้แก่ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริเวณห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์
 • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งพบว่าค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า ยกเว้นปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ซึ่งสาเหตุมาจากเครื่องเติมอากาศไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม