หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,423 การดำเนินงาน Green office (Operation of Green Office)

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การดำเนินงาน Green office (Operation of Green Office)

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green office (Operation of Green Office)

 2.1 การสื่อสาร การฝึกอบรม การประชุมและนิทรรศการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นที่ระบุเป็นประเด็นสำคัญ คือ เรื่องปัญหาการขยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นสำคัญตรงกัน การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานรับทราบ นอกจากนี้ยังให้ความสื่อสาร กฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม รายนามคณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ การสื่อสารปริมาณก๊าซเรือนกระจกแก่พนักงาน  มาตรการควบคุมการใช้พลังงาน มาตรการควบคุมการใช้น้ำ มาตรการควบคุมทรัพยากรต่างๆ เป้าหมายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดย กำหนดวิธีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การรับรู้ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และทันสถานการณ์ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และได้เปิดช่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม สามารถรวบรวมและตรวจสอบได้ และหน่วยงานยังได้ดำเนินการชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านวิธีการสื่อสาร ดังต่อไปนี้

ระบบหนังสือเวียนราชการ

การจัดประชุมผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ
ประกาศเจตนารมณ์ห้ามนำถุงพลาสติกและโฟมเข้ามาในอาคารสส.
รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

 
สื่อมัลติมีเดีย เช่น จอทีวี จอ LED เวบไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บอร์ดนิทรรศการ ป้ายสัญลักษณ์ บริเวณจุดบริการประชาชน ในแต่ละชั้น สื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ LINE กลุ่มหลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP OFFICIAL LINE) Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ,Facebook Lived,Youtube
Facebook Youtube
   

นิทรรศการ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก

กิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 https://goo.gl/tuhoZQ 
การประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเรื่องจัดประชุมและนิทรรศการไว้ในนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และยึดหลักปฏิบัติจะคำนึงถึงหลักการลดใช้ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการใช้ห้องประชุมดัง ต่อไปนี้

2.2.1 สถานที่

 • เลือกใช้ห้องประชุมภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก
 • เลือกใช้ห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่ราชการ โดยเลือกห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม
 • กรณี ใช้สถานที่เอกชน เช่น โรงแรม ให้พิจารณาเลือกใช้โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน G – Hotel เป็นลำดับแรก โดยได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/3f34ht

และคัดเลือกโรงแรมที่ให้ความสำคัญและใส่ใจ การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในลำดับต่อไป

ค้นหาข้อมูลโรงแรม

Green Hotel: https://goo.gl/vadcNt 
Green Leaf : https://goo.gl/WY57Rk
 • ลงทะเบียนระบบออนไลน์ การประชุม/อบรม/สัมมนา 
 • จองห้องประชุมด้วยระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ http://eoffice.deqp.go.th/portal
 • แจ้งเจ้าหน้าที่อาคารเพื่อบริการ เปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประชุม ตามเวลาที่ระบุไว้ในการจอง เบอร์โทรศัพท์ 1110
 • ผู้จัดงานตลอดผู้เข้าประชุมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องประชุมตามหลักความพอเพียงและประหยัด
 • ในการตกแต่งเวที และสถานที่ และเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ใช้ซ้ำหลายครั้ง และสามารถกำจัดได้ง่าย เช่น กระดาษ ไม้ งดใช้โฟม หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและไวนิล
 • บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 • ใช้บริการการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ด้วยตนเอง (Self Service) โดย ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย งดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร และงดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีแคปซีล ลดปริมาณการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง
 • ผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมในการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำ จาน แก้วน้ำส่วนตัว ช้อนส้อม หลอด มาร่วมประชุม
 • ผู้จัดงานจัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอ และติดป้ายระบุประเภทขยะให้ชัดเจน สังเกตและแนะนำการคัดแยกประเภทมูลฝอยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องตามประเภท

 2.2.3 การบริการเอกสารการจัดประชุม

 • ขอความร่วมมือผู้จัดงานและผู้เข้าประชุมเลือกใช้ระบบ QR CODE เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบการประชุม
 • ใช้บริการยืม แทปเล็ต จากศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โนตบุค จอทีวีนำเสนองาน ให้เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าประชุม หรือห้องประชุมที่มีจอภาพตั้งโต๊ะส่วนตัว
 • กรณีมีความจำเป็นในการจัดพิมพ์ ขอความร่วมมือผู้จัดเลือกพิมพ์เอกสารการประชุม พิจารณาเลือกใช้
  • การพิมพ์เอกสารทั้ง 2 หน้า
  • ใช้กระดาษ REUSE
 • กรณีผู้เข้าประชุมไม่ประสงค์นำเอกสารกลับ กรุณาคืนเอกสารการประชุมไว้กับผู้จัด

โดยจากการสุ่มสำรวจข้อมูลในเวบไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวน 91 รายการ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561) พบว่ามีการจัดประชุมที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 74 รายการ และไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 17 รายการ โดยมีการจัดประชุมภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 55 รายการ จัดประชุมโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G – Green 7 รายการ และอื่นๆอีก จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/FsCPB2


 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน                

ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสำนักงาน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม รวมทั้งสร้างเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการร่วมมือ และช่วยเหลือกัน ซึ่งทั้งนี้ยังช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สำนักงาน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่       

 • กิจกรรม ทส.จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยเป็นกิจกรรมทำความสะอาดตกแต่งสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริเวณสองข้างทางในซอยอารีย์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2561 https://goo.gl/ztaEpk
 • กิจกรรม 5 ส. สำนักศูนย์กองเพื่อรับการตรวจประเมินภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 (เดือนมีนาคม)
 • โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) รายละเอียดกิจกรรมและภาพ https://goo.gl/R5Qf9Q
 • กิจกรรม 5 ส. สำนักศูนย์กองเพื่อรับการตรวจประเมินภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561 (เดือนกันยายน)

2.4 การขนส่งและการเดินทาง

          การขนส่งและการเดินทางเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานและส่งผลให้เกิดการใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยกำหนดแนวทางและมาตรการดังนี้

 • จัดทำแผนและปฏิทินการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อพิจารณาวิธีการเดินทาง และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • จัดบริการรถบริการสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติราชการเส้นทางหรือสถานที่เดียวกัน
 • จัดบริการรถรับ-ส่ง และจัดหาสถานที่ที่ใกล้สถานที่จัดงาน
 • จัดสถานที่สำหรับจอดรถจักรยานพนักงานที่บ้านใกล้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • บริการรถจักรยานสำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อราชการหรือสำนักงานใกล้เคียง
 • สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เดิน หรือใช้รถสาธารณะมาปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้รถยนต์ราชการ เพื่อลดใช้พลังงาน (น้ำมัน) ขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/Q54bev


2.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

 • กำหนดการป้องกันและแผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน โดยจัดทำวิธีการป้องกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
 • ตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน

ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน และมีการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/DaWgAU

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร ระบบความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 1. ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
 3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเตือนภัยฉุกเฉิน
 4. ระบบดับเพลิงปั๊ม ปั๊มน้ำดับเพลิงประจำอาคาร
 5. ระบบลิฟท์
 6. ระบบดับเพลิงปั๊ม ปั๊มน้ำดับเพลิงประจำอาคาร

โดยรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประจำปี 2561 รายละเอียดข้อกำหนดการจ้าง