หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,324 การบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office - การบริหารจัดการองค์กร
 1. การบริหารจัดการองค์กร

ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพชีวิต” เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบในการใช้ทรัพยากรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต


ประกาศวิสัยทัศน์อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น 


แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยครอบคลุมการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก 


กำหนดประเด็นปัญหาเรื่อง"การจัดการขยะ"เป็นระดับที่มีนัยสำคัญสูงสุด ส่วนนัยสำคัญปานกลาง ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา และ กระดาษ โดยวิเคราะห์ประเด็นครอบคลุมเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


ทบทวนและปฎิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะและน้ำเสีย การบำรุงรักษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น คลิ๊ก เพื่อดูรายการกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีจำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board
กำหนดจัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง 

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
 • ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการสำนักงานสีเขียวเป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนดไว้
 • ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับรองเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • รับรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการโครงการสำนักงานสีเขียวของสำนัก/ศูนย์/กอง
 • รับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนัก/ศูนย์/กอง 

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office Team) 
อำนาจหน้าที่ 
ประสาน ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board)
รวมรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) มอบหมาย


คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditor)

อำนาจหน้าที่
ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวของสำนัก/ศูนย์/กอง พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Boardมอบหมาย


 

 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและรายงานให้ผู้บริหารผู้อำนวยการแต่ละสำนักศูนย์กอง ทราบความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงาน ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Board)  จำนวน 3 ครั้ง  ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว รอบที่ 1
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว รอบที่ 2