หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> จำนวนผู้เข้าชม: 505 Green House Gas

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - Green House Gas

รายละเอียด CO2 Emission :

CO2 Emission (kg) - - -
ลำดับ ประเภททรัพยากรณ์ ปริมาณ ณ ปีที่ 1 ปริมาณ ณ ปีที่ 2 ปริมาณ ณ ปีที่ 3

** ไม่พบรายการ

{ db.Close(); }