หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> ความเป็นมา >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,702 ตัวอย่าง GreenOffice หมวดที่ 1

ความเป็นมา - ตัวอย่าง GreenOffice หมวดที่ 1


นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นจากผู้บริหารให้ทางสำนักงานดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสำนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้สนใจทั่วๆไป 

นโยบายหลายข้อเปลี่ยนเป็นคำขวัญเข้าใจง่าย นโยบายกำหนดจากผู้บริหารและครอบคลุมทุกหมวด
การเผยแพร่นโยบายให้บุคคลภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหารมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

 


ค้นหาว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร ตั้งแต่ ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ ในสำนักงานมีอะไรบ้าง 
นำปัญหามาประเมิน "หาระดับความสำคัญ" ของปัญหา 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานจะต้องถูกระบุและประเมินลงในตารางระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน พร้อมกับระบุถึงความรุนแรงของปัญหาให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสำคัญ หรือความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป จะต้องได้รับการแก้ไขจัดการ
จะต้องมีการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
พนักงานทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการทำงานแต่ละแผนก
จะต้องมีการทบทวนตารางระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  ศึกษาการระบุและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม คลิ๊ก


เมื่อทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในสำนักงานแล้ว ขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปคือการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดทำทะเบียนกฎหมาย และนำไปปฏิบัติ และทบทวนกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

  • ตัวอย่างทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง [1] [2]  

ดำเนินการโดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ 

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้รับทราบทั่วกัน โดยนำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ โครงสร้างคณะกรรมการ ติดประกาศ

2.คณะกรรมการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ

3.หัวหน้าทีมสิ่งแวดล้อมจะต้องทราบถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ด้านความเพียงพอ ความรู้และความสามารถ


Click ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะทำงาน 
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คณะทำงานมีความสำคัญในการให้ข้อมูลกรรมการตรวจประเมิน 
คณะทำงานจะต้องเป็นผู้มีทักษะ และทำงานสอดคล้องกันทั้ง 7 หมวด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะทำงานบุคคลภายในและภายนอกเพื่อทราบ

การทบทวนของฝ่ายบริหารถือเป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะได้ทราบความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ และให้การสนับสนุนในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ และยังแสดงให้พนักงานเห็นว่า

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
1.ผู้บริหารจะต้องแสดงวิสัยในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2.การประชุมจะต้องให้ครบถ้วนองค์ประชุม และวาระการประชุม
3.จัดทำรายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารทุกครั้ง