หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) >> จำนวนผู้เข้าชม: 15,475 เอกสารเผยแพร่

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) - เอกสารเผยแพร่
Green Hotel 2561

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561

Green Hotel 2559

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2559

Green Hotel 2558

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2558

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการปี 2560

แบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ปี 2560

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการปี 2560

แบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ปี 2560