หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 164 DOWNLOAD

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - DOWNLOAD
โครงการและกำหนดการ 12-9-2560

อบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านนาป่าหนาด
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านนาป่าหนาด
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

DG

คำกล่าวเปิด โดย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งานอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านนาป่าหนาด
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม