หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> บ้านนาป่าหนาด เลย >> จุดเรียนรู้ >> จำนวนผู้เข้าชม: 326 จุดเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเรียนรู้ - จุดเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และผลงาน
ผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ้านนาป่าหนาด