หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม >> เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) >> จำนวนผู้เข้าชม: 11,430 ความเป็นมา

เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) - ความเป็นมา

 

องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  ได้ระบุแนวทางการส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ดังระบุไว้ในมาตรา ๖ ๗ และ ๘ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยในปัจจุบันองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งองค์กรอิสระต่างๆ ที่เป็นนิติบุคคลและยังไม่เป็นนิติบุคคล รวมถึงองค์กรเอกชนต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากกว่าหน่วยงานของรัฐ ทำให้ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้นได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน และใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเอง
ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้ดำเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้องค์กรเอกชน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศจะต้อง มีสำนักงานสาขาทำการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2๕๖ องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)

 

บทบาทขององค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

>>> คลิก <<<