หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> เอกสารประกอบการเสวนา/ฝึกอบรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 270 การประชุมเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

เอกสารประกอบการเสวนา/ฝึกอบรม - การประชุมเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
2. เอกสารประกอบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1
  • เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ   (วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น.)
  • โดย โรงเรียนเมืองกระบี่ และโรงเรียนบ้านน้ำมิน
3. เอกสารประกอบการบรรยายเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.45 - 16.00 น.)

        โดย รศ. ประสาน  ตังสิกบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา