หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 868 สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี (แบ่งกลุ่มตามระดับ)

รายงาน - สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี (แบ่งกลุ่มตามระดับ)

รวมทั้งสิ้น 180 โรงเรียน

ระดับ ปี จำนวนโรงเรียน
ประถมศึกษา 2560 33
2558 21
2556 25
2555 13
2550 5
รวม 97
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 2558 15
2556 5
2555 3
2550 7
รวม 30
มัธยมศึกษา 2560 1
2558 19
2556 2
2555 2
2550 29
รวม 53
รวมทั้งสิ้น 180