หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> COP24 >> จำนวนผู้เข้าชม: 895 Video

COP24 - Video
Facebook Live
โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)

วิทยากร : นางสาววรรณประภา คารมภ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันดินโลก : การจัดการดินอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (World Soil Day: Sustainable Soil Management, and Food Security)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
หัวข้อ : วันดินโลก : การจัดการดินอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (World Soil Day: Sustainable Soil Management, and Food Security)
วิทยากร : นางสาววิชิตา อินทรศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน

 

การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)

วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น.

หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)
วิทยากร :
1. ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ดร. แฟร์ดา มาเหล็ม ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ผศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ ผู้ชนะการคัดเลือกเป็นเยาวชนไทยให้เข้าร่วม COP 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)
วิทยากร :
๑. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๓. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายการข่าว 3 มิติ
ข่าวการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ณ เมืองคาโตวีเซ่ ประเทศโปแลนด์ ทางรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61
ข่าวการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ณ เมืองคาโตวีเซ่ ประเทศโปแลนด์ ทางรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 61
ข่าวการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ณ เมืองคาโตวีเซ่ ประเทศโปแลนด์ ทางรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61
ข่าวการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ณ เมืองคาโตวีเซ่ ประเทศโปแลนด์ ทางรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61