deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เลือกรายการหลักสูตรฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน)
ปิดรับสมัคร 7/1/2563
วันที่อบรม 21/1/2563 ถึง 23/1/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
2 สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 20/11/2562
วันที่อบรม 14/1/2563 ถึง 17/1/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
3 อบรม ทสม
ปิดรับสมัคร 13/2/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 25/12/2562 ถึง 26/12/2562
หน่วยงาน บุคคลภายนอก
4 เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน
ปิดรับสมัคร 9/12/2562
วันที่อบรม 24/12/2562 ถึง 26/12/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 13/11/2562
วันที่อบรม 18/12/2562 ถึง 20/12/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม
ปิดรับสมัคร 11/10/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 26/11/2562 ถึง 29/11/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
7 พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (ทสม.รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ตามลำดับ)
ปิดรับสมัคร 8/11/2562
วันที่อบรม 19/11/2562 ถึง 21/11/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
8 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 31/10/2562
วันที่อบรม 13/11/2562 ถึง 14/11/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม