deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายการหลักสูตร (อบรม)
ลำดับ หลักสูตร
1 ขอยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับหลักสูตรใหม่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 2 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน)
ปิดรับสมัคร 25/11/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 11/2/2563 ถึง 13/2/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
2 *ขอยกเลิกการจัด* เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1
ปิดรับสมัคร 22/11/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 4/2/2563 ถึง 7/2/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 3/1/2563
วันที่อบรม 29/1/2563 ถึง 30/1/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
4 ขอยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน)
ปิดรับสมัคร 25/11/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 21/1/2563 ถึง 23/1/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
5 ประกาศรายชื่อ....สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 20/11/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 14/1/2563 ถึง 17/1/2563
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
6 เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม.รับได้ไม่เกิน 10 ท่าน) ทั่วทั้งประเทศ
ปิดรับสมัคร 9/12/2562
วันที่อบรม 24/12/2562 ถึง 26/12/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 12/12/2562
วันที่อบรม 18/12/2562 ถึง 20/12/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม