deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 22 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 26/11/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 29/11/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 11/10/2562
ค่าที่พัก 1050.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม
แผนที่