deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 10 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 270 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 13/11/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 14/11/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 31/10/2562
ค่าที่พัก -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ 1.ผู้อบรมเบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด กองพัฒนาฯ จะรับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการฝึกอบรม และค่าที่พักคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น 2.สงวนสิทธิ์รับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม
แผนที่