deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน)
โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 18 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 21/1/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 23/1/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 7/1/2563
ค่าที่พัก -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม -
แผนที่