deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม.รับได้ไม่เกิน 10 ท่าน) ทั่วทั้งประเทศ
โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 18 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 24/12/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 26/12/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม จังหวัดหนองคาย
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 17/12/2562
ค่าที่พัก -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม