deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (ทสม.รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ตามลำดับ)
โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 18 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 250 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 19/11/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 21/11/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 15/11/2562
ค่าที่พัก -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ 1.ไม่เสียค่าลงทะเบียน 2.ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้อบรมต้องเบิกจากต้นสังกัดและชำระเอง 3.สำหรับทสม. ผู้จัดไม่สามารถจ่ายค่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางได้ 4.ผู้จัดจะรับผิดชอบอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการจัดฝึกอบรม
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม
แผนที่